ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3308853
Page Views 3728221
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

ชื่อกิจกรรม                                                                                     กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

แผนงานฝ่าย                                                                                             บริหารงานวิชาการ

ระบบ                                                                   ระบบบริหารงานฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

ลักษณะกิจกรรม                                                                                           กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                        นางสาวพนิดา  เล้าประเสริฐ / นางสาวฉลิกา  พฤทธิสาริกร

ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                เดือนพฤษภาคม


๑.  หลักการและเหตุผล

การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
ทั้งด้านความรู้ทักษะ และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน
IQ และด้าน EQ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็น คนเก่ง คนดีและความสุขตามเป้าหมายการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเอง
สูงสุด
  ตามกำลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

ดังนั้นครูผู้สอนทุกคนจึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนจึงมีการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์ ได้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาดวงดาว และยังเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติและใช้อุปกรณ์ได้จริง อีกทั้งยังได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ดาวอังคารเข้าใกล้โลก ในรอบ ๑๑ ปี อีกด้วย

๒.  วัตถุประสงค์

.๑  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติและใช้อุปกรณ์ได้จริง       

.๒  เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการเรียนเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์

๒.๓  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ

          .๑ เชิงปริมาณ/ด้านผลผลิต (Outputs)

                ๑.๑.๑ มีการออกแบบการจัดกิจกรรมโดยที่มีนักเรียนเป็นส่วนร่วม

                ๓.๑.๒ การจัดกิจกรรมอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการกำหนดเป้าหมายความรู้ที่ได้รับของนักเรียน

          .๒ เชิงคุณภาพ/ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)

                ๓.๒.๑ การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

                ๓.๒.๒ ครูผู้สอนและนักเรียน ต่างมีความพอใจในการจัดกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวัดไผ่ดำ  แผนกสามัญศึกษา  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

๕.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ

      เดือนพฤษภาคม

.   วิธีดำเนินการ

            .   ประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน

            ๖.๒   เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

            ๖.๓   แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ

            .๔  ดำเนินการตามกิจกรรม

            ๖.๕   สรุปและรายงานผล  

๗.  งบประมาณ

งบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐  บาท

๘.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

     ฝ่ายบริหารงานวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

๙.  การติดตามและประเมินผล

     ๙.๑   แบบประเมินความพึงพอใจ

      ๙.๒   สรุปรายงานผล เพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิบัติส่งเสริมต่อไป

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑๐.๑  มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            ๑๐.๒  การจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

            ๑๐.๓  การจัดกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการเรียนวิชาดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

           

 

           

 

 

 

 

          ลงชื่อ..................................................      ลงชื่อ..................................................................

          (นางสาวฉลิกา  พฤทธิสาริกร)                                           (นายมีเดช  เฮ็งเพ็ง)

               หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์                                          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

               ผู้เสนอกิจกรรม                                                               ผู้เห็นชอบกิจกรรม

 

 

 

(พระครูปลัดปราโมทย์    สิริเตโช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ  แผนกสามัญศึกษา

ผู้อนุมัติกิจกรรม

 

 

 

 

งานธุรการ / สารบรรณ

โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๘๑๑๑๗๘

โทรสาร ๐๓๖ - ๘๑๑๒๑๔

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
ที่ ปส ๐๒๐๓๑๖๐๔ /๕๗                                                                               โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

                                                                                                       ตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี

                                                                                                       จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐

 

๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙

 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

เจริญพร   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

           

ด้วยโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกสามัญศึกษาและแผนกธรรม-บาลี  ในปีการศึกษานี้มีสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๕๕ รูป  ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้กำหนดให้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อให้สามเณรนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว   

ดังนั้นโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอวิทยากรให้ความรู้และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการติดต่อประสานงานกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้ว

 

            จึงเจริญพรมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

             ขอเจริญพร

 

 

                (พระครูปลัดปราโมทย์   สิริเตโช)

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam